ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene bepalingen Longevity Lifestyle Center B.V. – Milon Training voor Consumenten. Versie 2018.11.

Goed dat je bij het Longevity Lifestyle Center aan je lichaam en gezondheid wil werken. Om dit alles in goede banen te leiden hebben we algemene bepalingen opgesteld die gelden voor de duur van deze overeenkomst:

1. De eerste 3 maanden van je abonnement met een looptijd van 12 of 18 maanden geldt als garantieperiode. Indien je in de eerste 3 maanden 20 maal hebt getraind en het gewicht regelmatig hebt verhoogd conform de indicatie in de ”Startfase Garantiekaart” (bij training 3,6,9,12,15,18) heb je het recht je abonnement binnen diezelfde periode te beëindigen. De resterende looptijd komt dan te vervallen.

2. Longevity Lifestyle Center B.V. behoudt zich het recht voor jaarlijks een aanpassing te doen aan de hoogte van de contributie als de prijsontwikkelingen/inflatie daar aanleiding toe geven.

3. Bij een vorm van overmacht (langdurige ziekte, blessure, zwangerschap) kan je lidmaatschap tijdelijk onderbroken worden. Dit kun je aanvragen via een mutatieformulier verkrijgbaar bij de balie. Indien je tijdens een blessureperiode je abonnement wenst te beëindigen dien je een doktersverklaring te overleggen.

4. Je gaat een lidmaatschap aan voor de duur van tenminste 12 of 18 maanden, zoals vermeld op de incasso-machtiging. De opzegtermijn bedraagt 1 volledige kalendermaand voor de einddatum van de eerste termijn. Indien het abonnement niet opgezegd wordt binnen de eerste termijn, zal het abonnement per maand verlengd worden en geldt eveneens een volledige kalendermaand als opzegtermijn.

5. Opzeggen dient te geschieden aan de balie middels een mutatieformulier.

6. Longevity Lifestyle Center B.V. zal de openingstijden hanteren zoals vermeld in publicaties binnen de club. Wijzigingen hierin en uitzonderingen hierop zullen ruim vooraf worden gepubliceerd.

7. Een verblijf bij Longevity Lifestyle Center B.V. geschiedt geheel op eigen risico. Longevity Lifestyle Center B.V. en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen, noch voor letsel/blessures voorkomend uit je bezoek.

8. Je abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

9. Schade die door jou, bewust of onbewust wordt toegebracht aan inventaris en/of het pand zelf zal verhaald worden op de veroorzaker.

10. Gebruikers van Longevity Lifestyle Center B.V. die zich naar het oordeel van directie en personeel schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van Longevity Lifestyle Center B.V. of haar medewerkers negatief beïnvloeden kunnen tijdelijk of definitief de toegang ontzegt krijgen. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

11. Het gebruik van een handdoek is bij alle activiteiten verplicht.

12. Je dient schone sportschoenen én gepaste sportkledij te dragen.

13. Je bent ermee akkoord dat voor een optimale training en begeleiding op de toestellen, je gegevens verwerkt worden in de Milon software behorende bij de toestellen en de Longevityze app en er periodiek analyses worden gemaakt van de voortgang van je training en bezoekgedrag.

14. Je bent ermee akkoord dat Mollie Payments in opdracht van Longevity Lifestyle Center B.V. periodiek gelden van je rekening incasseert via automatische incasso.

15. Door akkoord te gaan met de incasso-machtiging met een expliciete bevestiging via het opgegeven e-mailadres wordt integraal akkoord gegaan met deze algemene bepalingen die in te zien zijn op de bevestigingspagina.

Voor het downloaden van onze voorwaarden is Adobe Acrobat Reader nodig. Klik hier om Acrobat Reader veilig te downloaden.

PRIVACY POLICY

Longevity Lifestyle Center hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Longevity Lifestyle Center houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Longevity Lifestyle Center zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens van leden worden door Longevity Lifestyle Center verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
- Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Longevity Lifestyle Center de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam en achternaam;
- Adresgegevens;
- Geslacht;
- Geboortedatum
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Betalingsgegevens
- Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
- Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
- Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten. 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. 

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS 

Longevity Lifestyle Center verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening: 

- gegevens over gezondheid
- gegevens over gewicht
- gegevens over trainingsdoelen
- gegevens via wearables 

Longevity Lifestyle Center gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Longevity Lifestyle Center verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd. 

VERSTREKKING AAN DERDEN 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

BINNEN DE EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

MINDERJARIGEN 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

BEWAARTERMIJN 

Longevity Lifestyle Center bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING 

Longevity Lifestyle Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Longevity Lifestyle Center maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Longevity Lifestyle Center verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Longevity Lifestyle Center. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

Longevity Lifestyle Center gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

KLACHTEN OF VRAGEN 

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

VRAGEN 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

WIJZIGINGEN 

Longevity Lifestyle Center behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen. 

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING 

Longevity Lifestyle Center heeft de heer Koen Welsch aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens: 

CONTACTGEGEVENS 

Longevity Lifestyle Center B.V.
J. Homan van der Heideplein 68a
3604 DK Maarssen
Tel 0346-769094
www.longevitycenter.nl
info@longevitycenter.nl
BTW Nr: NL855847955B01
KvK-inschrijfnummer: 64792617

DISCLAIMER

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Longevity Lifestyle Center gebruikt worden.
Alle rechten voorbehouden aan:
Longevity Lifestyle Center B.V.
J. Homan van der Heideplein 68a
3604 DK Maarssen
BTW Nr: NL855847955B01
KvK-inschrijfnummer: 64792617